+421 905 547 513 silver1.care@gmail.com

Klienti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klienti (prijímatelia sociálnej služby) našej organizácie sú seniori a zdravotne postihnuté osoby so stupňom odkázanosti na sociálnu službu najmenej II. Týmto klientom poskytujeme opatrovateľskú službu terénnou formou, čo znamená, že každý pracovný deň dochádza opatrovateľka na adresu trvalého bydliska konkrétneho klienta, kde vykonáva práce v rozsahu a po dobu (najčastejšie 8 alebo 4 hodiny denne) podľa Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu tohto klienta.

Klient (prijímateľ sociálnej služby) je zo zákona (§72 zákona č. 448/2008) povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby. Výška a dátum splatnosti úhrady je dohodnutá v zmluve o poskytovaní sociálnych služieb medzi našou organizáciou a klientom.

Po úhrade za sociálnu službu musí podľa §73 zákona č. 448/2008 klientovi zostať suma 1,4 násobku životného minima, čo znamená, že ak klientov dôchodok neumožňuje splniť túto legislatívnu požiadavku, musí úhradu za sociálnu službu vykonať jeho rodina.

Klient žiadajúci o poskytovanie opatrovateľskej služby nám doručí:

  • kópiu rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu,
  • súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov klienta,
  • kópiu rozhodnutia o výške dôchodku pre aktuálny rok.

Uvedené doklady možno zaslať poštou na našu adresu alebo naskenované na email: silver1.care@gmail.com