+421 905 547 513 silver1.care@gmail.com

Opatrovateľky

Opatrovateľky v Silver care, n. o. pracujú na plný, prípadne polovičný pracovný úväzok Pozor! – Nezamieňať s príspevkom na opatrovanie od ÚPSVaR! Práca u nás je na pracovnú zmluvu, naša organizácia platí za každého zamestnanca riadne odvody, prispieva 55% na stravné lístky, zamestnanci využívajú pružný pracovný čas a patrí im riadna dovolenka podľa platného Zákonníka práce.

Postup uchádzača o prácu opatrovateľa/ky

Uchádzač o prácu opatrovateľky nám doručí nasledovné doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu opatrovateľky,
 • životopis s uvedenými kontaktnými údajmi (telefón, email),
 • kópiu dokladu preukazujúceho splnenie kvalifikačných predpokladov pre prácu opatrovateľky,
 • kópiu občianskeho preukazu,
 • súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov opatrovateľky.

Klient žiadajúci o poskytovanie opatrovateľskej služby nám doručí:

 • kópiu rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu,
 • súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov klienta,
 • kópiu Rozhodnutia o výške dôchodku pre rok 2016 zo Sociálnej poisťovne.

Uvedené doklady prosíme zaslať emailom na adresu: silver1.care@gmail.com

alebo poštou na adresu:

Silver care, n. o.
Stred 178

023 54 Turzovka

 

Požiadavky na opatrovateľky

Kvalifikačné predpoklady opatrovateľa/ky

Pre opatrovateľku sa podľa zákona č. 448/2008 §84 ods. 9 vyžaduje splnenie jedného z nasledujúcich kvalifikačných predpokladov:

 • dosiahnuté vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • dosiahnuté úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • dosiahnuté stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • dosiahnuté nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín,
 • alebo sa jedná o fyzickú osobu, ktorá k 29.2.2012 dovŕšila vek 55 rokov a opatrovala 3 roky fyzickú osobu odkázanú na pomoc fyzickej osoby (preukazuje sa napr. potvrdením z príslušného ÚPSVaR o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie).

Ostatné predpoklady uchádzača o prácu opatrovateľa/ky

V rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby musí opatrovateľka spĺňať nasledovné kritériá:

 • medzi opatrovateľkou a klientom nie je vzájomná vyživovacia povinnosť v súlade s platným právnym poriadkom SR,
 • opatrovateľka a klient nebývajú spolu v jednej domácnosti,
 • opatrovateľka pri výkone opatrovateľskej služby nesmie prekročiť čas max. 12 hodín/deň za všetky jej pracovné úväzky (iné zamestnanie, dohody, …),
 • jedna opatrovateľka nemôže mať uzatvorené iné pracovné úväzky v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby zodpovedajúce viac ako jednému pracovnému pomeru na ustanovený týždenný pracovný čas v zmysle Zákonníka práce.

 

Pracovná náplň opatrovateľky

V zmysle prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 opatrovateľka vykonáva u klientov nasledovné sociálne služby:

• sebaobslužné úkony
– hygiena
– stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
– vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva
– obliekanie, vyzliekanie
– mobilita, motorika
– dodržiavanie liečebného režimu
• úkony starostlivosti o svoju domácnosť
– nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru
– príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla
– donáška jedla do domu
– umytie riadu
– bežné upratovanie v domácnosti
– obsluha bežných domácich spotrebičov
– starostlivosť o prádlo (pranie, žehlenie)
– starostlivosť o lôžko
– vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby
– donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie
– ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb)
• základné sociálne aktivity
– sprievod
– predčítanie
– tlmočenie
• dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít
• opatrovateľka nevykonáva ošetrovateľské úkony!