0905 547 513 silver1.care@gmail.com

Terénna opatrovateľská služba

Silver care, n. o., je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Vykonávame poskytovanie sociálnych služieb terénnou formou pre seniorov a zdravotne postihnuté osoby na celom území SR.

Aké služby poskytujeme?

Silver care, n.o. poskytuje sociálne služby formou terénnej opatrovateľske služby.

Pre klientov odkázaných na starostlivosť druhej osoby zabezpečujeme kompletnú opateru v pohodlí ich vlastného domova.

Kto môže byť klient?

Klienti (prijímatelia sociálnej služby) našej organizácie sú seniori a zdravotne postihnuté osoby so stupňom odkázanosti na sociálnu službu najmenej II.

Ako prebieha opatrovateľská služba?

Každý pracovný deň dochádza opatrovateľka na adresu trvalého bydliska konkrétneho klienta, kde vykonáva práce v rozsahu a po dobu (najčastejšie 8 alebo 4 hodiny denne) podľa Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu tohto klienta.

Aká je cena opatrovateľskej služby?

Klient (prijímateľ sociálnej služby) je zo zákona (§72 zákona č. 448/2008) povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby.

Po úhrade za sociálnu službu musí podľa §73 zákona č. 448/2008 klientovi zostať suma 1,4 násobku životného minima, čo znamená, že ak klientov dôchodok neumožňuje splniť túto legislatívnu požiadavku, musí úhradu za sociálnu službu vykonať jeho rodina.

Cena sa odvíja od toho, či je klient opatrovaný v rámci projektu spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu alebo si službu hradí ako samoplatiteľ.

Viď. cenník nižšie.

Čo je potreba k žiadosti o službu?

Klient žiadajúci o poskytovanie opatrovateľskej služby nám doručí:

  • kópiu rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu,
  • súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov klienta,
  • kópiu rozhodnutia o výške dôchodku pre aktuálny rok.

Cenník

3,45 €/hod.

Cena opatrovania v rámci projektu s príspevkom ESF

Táto cena je platná pre klientov opatrovaných v rámci dopytovo-orientovaného projektu s názvom “Pokračovanie opatrovateľskej služby v Silver care n.o.” ITMS2014+ kód: 312080BJA6, realizovaného vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Cena platná od: 01. 01. 2023

Cena platná od 01.09.2022 -31.12.2022: 2,78€/hod

Kapacita služby v rámci podporovaného projektu je aktuálne zaplnená na 100%.

V prípade záujmu o službu zvážte, prosím, možnosť mimo projektu (nižšie) poprípade sa po kliknutí na tlačítko nižsie zapíšte do poradovníku a v prípade uvoľnenia miesta Vás budeme kontaktovať.

 

7 €/hod.

Cena opatrovania v prípade samoplatiteľa (mimo projektu)

Táto cena je platná pre klientov opatrovaných mimo projektu realizovaného vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Táto služba je dostupná v dvoch variantách:

– Opatrovanie 8 hodín denne

– Opatrovanie 4 hodiny denne

 

Od 01.12.2021 realizujeme dopytovo-orientovaný projekt s názvom “Pokračovanie opatrovateľskej služby v Silver care n.o.” ITMS2014+ kód: 312080BJA6.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

V období 01.02.2019 – 30.06.2021 sme realizovali dopytovo-orientovaný projekt s názvom “Opatrovateľská služba Silver care” ITMS2014+ kód: 312041R394. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a podpore zo Štátneho rozpočtu.

https://www.mpsvr.sk/esf/

Silver care, n.o.

Stred 178

023 54

Turzovka