0905 547 513 silver1.care@gmail.com

Práca v Silver care

Máte záujem o prácu ako opatrovateľ/opatrovateľka?

Prečítajte si všetky informácie a podmienky nižšie.

 

V prípade záujmu a splnenia našich požiadaviek nás neváhajte kontaktovať!

Opatrovateľky v Silver care, n. o. pracujú na plný, prípadne polovičný pracovný úväzok (Pozor! – Nezamieňať s príspevkom na opatrovanie od ÚPSVaR!) Práca u nás je na pracovnú zmluvu, naša organizácia platí za každého zamestnanca riadne odvody, prispieva 55% na stravné lístky, zamestnanci využívajú pružný pracovný čas a patrí im riadna dovolenka podľa platného Zákonníka práce.

Požiadavky na zamestnanca

Kvalifikačné predpoklady opatrovateľa/ky

Pre opatrovateľku sa podľa zákona č. 448/2008 §84 ods. 9 vyžaduje splnenie jedného z nasledujúcich kvalifikačných predpokladov:

– dosiahnuté vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
– dosiahnuté úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
– dosiahnuté stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
– dosiahnuté nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
– absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín,
– alebo sa jedná o fyzickú osobu, ktorá k 29.2.2012 dovŕšila vek 55 rokov a opatrovala 3 roky fyzickú osobu odkázanú na pomoc fyzickej osoby (preukazuje sa napr. potvrdením z príslušného ÚPSVaR o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie).

Pracovná náplň

V zmysle prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 opatrovateľka vykonáva u klientov nasledovné sociálne služby:

sebaobslužné úkony
– hygiena
– stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
– vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva
– obliekanie, vyzliekanie
– mobilita, motorika
– dodržiavanie liečebného režimu

úkony starostlivosti o svoju domácnosť
– nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru
– príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla
– donáška jedla do domu
– umytie riadu
– bežné upratovanie v domácnosti
– obsluha bežných domácich spotrebičov
– starostlivosť o prádlo (pranie, žehlenie)
– starostlivosť o lôžko
– vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby
– donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie
– ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb)

• základné sociálne aktivity
– sprievod
– predčítanie
– tlmočenie

• dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít

• opatrovateľka nevykonáva ošetrovateľské úkony!

Postup uchádzača o prácu

Uchádzač o prácu opatrovateľa/opatrovateľky nám doručí nasledovné doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu opatrovateľky,
  • životopis s uvedenými kontaktnými údajmi (telefón, email),
  • kópiu dokladu preukazujúceho splnenie kvalifikačných predpokladov pre prácu opatrovateľky,
  • súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov opatrovateľky.

Klient žiadajúci o poskytovanie opatrovateľskej služby nám doručí:

  • kópiu rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu,
  • súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov klienta,
  • kópiu Rozhodnutia o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne.

Uvedené doklady prosíme zaslať emailom na adresu: silver1.care@gmail.com

alebo poštou na adresu:

Silver care, n. o.
Stred 178

023 54 Turzovka

Máte otázky?

Zaujala Vás pracovná ponuka ale máte ďalšie otázky?

Neváhajte nás kontaktovať.

Silver care, n.o.

Stred 178

023 54

Turzovka